Kontakt

  1. Er du dansklærer og vil have gratis adgang til antologien.dk, så udfyld kontaktformularen her, og skriv i beskedfeltet herunder, at du gerne vil have adgang. Du vil få besked pr. e-mail, når du er oprettet som bruger.

Glossary

aalle mie klav

aldrig mere klage

Accentuere

at fremhæve, at betone, at få noget tydeligt frem

Adverbial funktion

et ord, ofte et adjektiv (tillægsord), siges at have adverbial funktion, når det optræder i en sætning, som om det var et adverbium (biord).

Åg

Et åg var en stang, der i gamle dage blev fastgjort over nakken på to trækdyr, og forbundet med en plov eller vogn, således at dyrene kunne trække denne. I overført betydning skal ordet åg forstås i betydningen: 'noget, der tynger sindet', 'byrde', 'lænke' (i psykologisk forstand), 'byrdefuld' eller 'undertrykkende'.

Aksiom

En antagelse eller grundsætning, der regnes for at være sand.

Allegori

Allegori betyder 'at sige noget andet', og det er netop i den betydning, at det skal forstås, når man kalder en tekst for allegorisk. En allegorisk fortælling eller et allegorisk digt handler om noget andet, end man måske umiddelbart tror. Man udtrykker det også på den måde, at en allegori skal forstås i overført betydning, dvs. i en anden end dens bogstavelige betydning. Det bedst kendte eksempel på en allegori er H.C. Andersens eventyr Den Grimme Ælling (1843), der på det bogstavelige plan handler om en ælling, der går mange strabadser igennem før den bliver lykkelig, men som i overført betydning skal forstås som en fortælling om, hvordan menneskers liv kan forme sig.

Allitteration

Bogstavrim, der er kendetegnet ved, at begyndelsesbogstaver, der er eller lyder ens, gentages i flere ord. Et eksempel: Jeg går da tit en tur og tænker mig tom. (Verslinje i sangen Lad det staa af Mikael Simpson fra cd'en Noget laant, noget blaat, 2011).

Allusion

kan betyde hentydning. Ofte bruges udtrykket i forbindelse med hentydning til et bestemt værk (jf. begrebet undefinedintertekstualitet), fx til en bestemt titel på eller sætning i en roman, et digt, til en replik i et drama eller en film eller lignende.

Alterego

Alterego betyder på latin ’et andet jeg’. I litterær sammenhæng bruges betegnelsen om den figur, som forfatteren taler igennem og identificerer sig med (kilde: Henrik Rasmussen (red.) m.fl.: Gads Litteraturleksikon, 2. udg. 2005 (1999), s. 16.

Anagram

et ord (eller en sætning) som er dannet ved at bytte rundt på et andet ords (eller anden sætnings) bogstaver.

Analogi

En sproglig analogi er en slags sammenligning mellem A og B med det formål, at B skal tydeliggøre betydningen af A. Et eksempel:

Sproget i avisen (...) skal være (...) renset for unødvendige fremmedord og ord, der hører til specielle fagområder. (...) Sproget skal være som en velpudset glasrude, som man kan se igennem uden at blive distraheret af urenheder og fejl i glasset. (Citat fra artikel på avisnet.dk).

Androgyn

En person, der er dobbeltkønnet og/eller besidder både mandlige og kvindelige træk - ofte i en sådan grad, at det kan være svært at skelne, om der er tale om en mand eller kvinde.

Antiautoritær

Antiautoritær betyder at være kritisk over for og ikke have tillid til den, der optræder autoritært, dvs. den, der optræder på en diktatorisk, enevældig, dominerende eller udemokratisk måde.
At være antiautoritær kan også i bredere forstand betyde, at man er kritisk over for, nærer mistillid til autoriteter i det hele taget, dvs. til personer, der har en vis myndighed og bestemmelsesret i kraft af deres erhverv (fx en direktør for et firma), position i samfundet (fx en politiker i folketinget) eller kompetencer (fx en læge) mv.

Antitese

Antitese betyder 'modsætning' og bruges bl.a. om sproglige udtryk, der betyder noget modsatrettet, stilles over for hinanden. Fx faste udtryk som 'i lyst og nød', 'som dag og nat' osv. Det kan man kalde en sproglig antitese.
Begrebet antitese bruges også om den modstilling (konflikt), der sker mellem modsatrettede kræfter på handlingsplanet i en tekst. Fx hvis en fortælling handler om den lille mand over for staten, helten over for skurken, den jaloux kvinde over for den utro ægtemand, den religiøse over for ateisten, skønheden over for udyret, Dr. Jekyll over for Mr. Hyde osv. Det kan man kalde en tematisk antitese.

Antonym

Antonymer er ord med modsatte betydninger, fx grim-smuk, stor-lille, tyk-tynd osv.

Arkaisk

Arkaisk kommer af græsk og betyder 'gammel' eller 'fortidig'.

Årle

tidlig

Arrogance

overlegen; en adfærd, der signalerer: Jeg er mere værd end andre.

Association

En association er en bestemt tanke, forestilling eller følelse, som spontant fremkaldes i hovedet på en person, når han eller hun ser, hører, smager eller læser noget bestemt. En association er ofte knyttet til en persons erindringer og erfaringer, således at, hvis han fx dufter en bestemt duft, så vækker det minde om en bestemt tidligere begivenhed, hvis han ser en kvinde i gul kjole, bliver han lidt trist, fordi han mindes en kæreste, der slog op, eller hvis han læser om unges 'fjumreår' i avisen, så ser han måske for sig nogle unge, der laller rundt og ikke kan tage sig sammen til at begynde på en uddannelse efter gymnasiet.

Assonans

Assonans er en slags bogstavrim, der er kendetegnet ved gentagelse af enslydende, trykstærke vokaler i flere ord i samme sætning/verslinje, fx de enslydende a-lyde i sætningen 'alle dage valgte han haven'. Assonans er således ikke stavelsesrim, som er den mest anvendte rimtype, oftest som enderim, fx dage/bage, have/lave, sale/dale.
Hvis enslydende vokaler forekommer som begyndelsesbogstav i flere ord i samme sætning/verslinje, kan man vælge at kalde denne type rim for vokalrim, fx den enslydende æ-lyd i begyndelsen af flere ord i følgende sætning: 'Ester elsker æbler - og Ebbe'.

Asta Nielsen

Asta Nielsen (1881-1972) var en dansk skuespillerinde og en af stumfilmens største kvindelige stjerner i Europa i perioden 1910-1935.

Autentisk

Autentisk betyder ægte; pålidelig; troværdig

Autoritær

Ordet autoritær bruges mest i en negativ betydning om den handling at bestemme over andre på en diktatorisk, enevældig, dominerende eller udemokratisk måde. Begrebet 'autoritær fortæller' hentyder til den fortæller, der ved det meste om personerne i en fortælling, og som ofte kommer med opbyggelige moralske anvisninger om ret levevis og anstændig opførsel. Den autoritære fortæller ses ofte i ældre litteratur, ikke mindst børnelitteratur.

Avantgardisme

Avantgarde er et fransk ord, der egentlig betyder 'fortrop'. Det er oprindeligt et militært udtryk, men betydningen 'fortrop' er sådan set ret præcis, også når ordet anvendes om visse kunstneriske retninger. For avantgardekunst er nemlig kunst, der 'går foran', som vil bryde med traditionen, eksperimentere og skabe nyt, noget aldrig tidligere set.

Ave

Ave kan betyde 'vær hilset' eller 'velkommen'

Barège med Garneringer

Barège var et tyndt og meget let stof, vævet af silke, bomuld eller uld, og brugt til at lave slør eller kjoler af. Garneringer var rynkede stykker stof, der blev syet på en kjoles kanter. Betegnelsen 'Barège' kommer fra navnet på det sted i Frankrig, hvor stoffet blev produceret.

Battement

Et balletudtryk for en bevægelse, hvor balletdanseren slår det ene ben imod det andet.

Bedstemand

Betegnelse for den mest betroede mand efter styrmanden på et skib, eller en styrmand på et mindre handelsskib i kystfart (dvs. sejlads inden for Danmarks grænser imellem de forskellige landsdele (fra kyst til kyst)).

Besjæling

I billedsproglig sammenhæng er en besjæling en særlig form for trope, der er kendetegnet ved, at en konkret ting/et objekt tillægges menneskelige træk eller på anden måde levendegøres.

Eksempel: Havet glider rødmende ind i solens ild. (Fra Gustaf Munch-Petersens digt rids, 1937). I denne verslinje tillægges det konkrete element 'havet' den menneskelige egenskab at kunne rødme.

Besudle

Besudlet kan betyde at være snavset, beskidt eller uhygiejnisk.
I overført betydning bruges 'besudlet' i betydningen at være krænket, vanæret eller stillet i dårligt lys.

Blandingsgenrer og hybridgenrer

Forskellen på blandingsgenre og hybridgenre er, at en blandingsgenre består af selvstændige tekstdele, der hører til to eller flere andre genrer, fx en tekst der består af både prosastykker og digte og billeder. En hybridgenre integrerer forskellige genrer i hinanden, så de ikke er mulige at adskille, og derfor kan den opfattes som en selvstændig genre.

Blaserthed

Man karakteriseres som blasert, når man har svært ved at blive begejstret eller imponeret over noget, eller når man virker ugidelig eller sløv, at der tilsyneladende ikke rigtig er noget, der gør indtryk på en.

Blind, der leder blind

En talemåde, der kommer fra en lignelse i Matthæusevangeliet, hvor Jesus siger: "Når en blind leder en blind, falder de begge i grøften."

Blommede hest

En hest med små striber eller pletter i en anden farve end dens 'grundfarve'

Bolstre

(bløde) dyner eller puder, vævet af hør eller bomuld

Bov

Betyder her: den forreste del af et skibs eller en båds side.

Brage

Bragis eller Brage er gud for veltalenhed og digtekunst i nordisk mytologi.

Brailleskrift

også kaldet 'blindeskrift' eller 'punktskrift'. Blindeskrift er kendetegnet ved, at dets enkelte tegn består af et antal ophøjede punkter, der ikke fylder mere, end at tegnet samlet kan føles med en fingerspids.

Champagnekurv

En firkantet kurv med låg, flettet af pil, der har været brugt til opbevaring eller transport af 12 eller flere flasker champagne.

Chausseret

Ordet 'chaussé' er fransk og betyder egentlig 'kalk'. Her skal ordet "chausseret" nok betyde, at Frøken Holms gedeskindssko var hvide som kalk. Når Herman Bang har sat ordet i gåseøjne, er det fordi ordet chaussere normalt blev brugt i en helt anden sammenhæng, nemlig om den kalkbelægning, man lagde på veje i gamle dage.

Chimære

En chimære (eller kimære) kan betyde: fantastisk eller overnaturlig dyreskikkelse, fantasifoster eller hjernespind.

Contradictio in adjecto

Udtrykket er latin og betyder 'modsigelse i det tilføjede'. Modsætningsfiguren contradictio in adjecto er et sammensat udtryk, der er selvmodsigende. Fx hvis man siger: "Hva' så, gamle dreng?" (Det selvmodsigende ligger i, at man kalder personen for gammel og en dreng på samme tid).

Det udvidede tekstbegreb

I vejledningen til bekendtgørelsen for Dansk A på stx og hf (2017) står: Det udvidede tekstbegreb omfatter alle typer af (menneskelig) kommunikation. Tekst-begrebet dækker derfor såvel de klassiske teksttyper (novelle, digt, roman, reportage, essay, manuskript o.l.) som film, lydklip, hjemmesider, sms’er, kommentartråde, billeder, multimodale udtryksformer etc. (kilde: undefinedkortlink.dk/qzmt).

Determinisme

Lidt forenklet kan man definere determinisme som teorien om, at alle menneskers liv er underlagt en orden eller 'love' uden for menneskets egen indflydelse. Menneskets liv og udvikling er bestemt af genetik, miljø, samfundsmæssige påvirkninger mv. Groft sagt er menneskets frie vilje sat ud af kraft, fordi der er andre kræfter eller forhold, der styrer.

Diametral

Diametral betyder 'fuldstændig modsat'. Beskrives to mennesker som hinandens diametrale modsætning, betyder det, at de er to meget forskellige personer.

Diapsalmata

en kortfattet refleksion (eftertanke) over et emne, der har med den menneskelige tilværelse at gøre.

Didaktisk design

Med begrebet didaktisk design menes her den måde et bestemt undervisningsforløb/en aktivitet, bevidst er tilrettelagt hvad angår mål, indhold, metoder og evaluering.

Diegese

Begrebet diegese bruges i litterær sammenhæng om handlingen/ handlingsniveauet i en fortælling. En diegetisk fortæller er fx en fortæller, der er person i handlingen, og en ikke-diegetisk fortæller er en fortæller, der ikke indgår i handlingen.

Diegetisk fortæller

Når fortælleren er en af de personer, der deltager i handlingen (diegese betyder 'handlingsplan'). Kaldes også en homodiegetisk fortæller.

Diger

Diger kan betyde: stor; tyk; omfangsrig; omfattende

Direct marketing

Direct marketing er en reklame, der er rettet direkte mod en bestemt afgrænset målgruppe, og derfor placeres i medier og sammenhænge, denne målgruppe i forvejen interesserer sig for.

Distance

Distance kan betyde strækning (jævnfør fx ordet 'langdistanceløb'). Distance kan også betyde fysisk afstand mellem ting eller personer eller følelsesmæssig afstand mellem personer.

Dokudrama

Dokudrama er en faktionsgenre, der er kendetegnet ved , at en autentisk (= virkelig) begivenhed fortælles som en dramatisk spændingsmættet fortælling af den slags, man kender fra fiktionsfortællinger som romaner, noveller, fiktionsfilm og tv-serier. Man kan sige, at et dokudrama er en faktatekst, der er fiktionaliseret.

Dramadok

Dramadokumentar eller dramadok er en faktionsgenre, der er kendetegnet ved, at en opdigtet fortælling fortælles som var den en autentisk, en virkelig hændt historie, som man kender fra fx dokumentarfilm. Man kan sige, at en dramadok er en fiktiv tekst, der er faktualiseret.

Egalitær

Egalitær betyder at tilstræbe lighed, at undgå at gøre forskel.

Eksklusion

udelukkelse; lukke ude; se bort fra

Eksplicit

betyder 'direkte' eller 'åbenlyst' - i modsætning til implicit, der betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået'.

Elan

betyder energi, fart eller begejstring.

Elitær

En elite er gruppe mennesker, der regnes for at være de bedste eller mest privilegerede inden for et bestemt område, fordi de har større evner, mere magt eller er rigere mm., end de fleste andre. Begrebet elitær bruges ofte negativt i betydningen at optræde nedladende, disrespekterende eller latterliggørende over for de, der ikke har samme viden, kunnen, erfaring, intelligens, talent, velstand mv. som en selv og den del af eliten, man selv mener at man tilhører.

Emostatuen

'Emostatuen' er ungdomsgruppens kælenavn for en mini-udgave af Robert Jacobsens (1912-1993) skulptur Venskab. Det originale værk, der er 11 meter højt, blev oprindeligt placeret foran en dansk-kinesisk cykelfabrik i Beijing i Kina i 1986. Skulpturen er senere solgt til en privat tysk kunstsamler. Miniudgaven af Venskab står i det hjørne af Kongens Have i København, der vender ud mod Gothersgade, tæt ved Rosenborg Slot.

Emotionel

Emotion betyder egentlig 'bevægelse' og bruges ofte i betydningen 'sindsbevægelse' eller 'følelsesmæssig bevægelse'. Begreberne emotionel og 'følelsesmæssig' bruges normalt i samme betydning. Hvis en person karakteriseres som emotionel, menes sandsynligvis, at vedkommende er en meget følelsesladet, en følsom person.

en skærv til tæremønt

Både ordet 'skærv' og 'tæremønt' betyder noget i retning af 'et lille økonomisk bidrag' eller 'en lille sum penge'. Udtrykket 'en skærv til tæremønt' skal i denne sammenhæng måske forstås i betydningen: Bare en lille del af (deres øjnes sandhed).

Encyklopædi

En encyklopædi er en samling af tekster, der beskriver den menneskelige viden enten generelt(som fx Den Store Danske Encyklopædi eller Wikipedia) eller inden for et afgrænset felt (som fx den danskfaglige encyklopædi på antologien.dk).

Epistel

En epistel er en betegnelse, der dækker forskellige genrer, men her på siden menes en ræsonnerende tekst, en meningstekst, der ofte er formet som et brev og omhandler en aktuel problematik, hvor afsenderen i sproglig fri og personlig form fremlægger andres og egne synspunkter på sagen. Genrebetegnelsen kendes bl.a. fra Ludvig Holbergs samling af epistler som han skrev i perioden 1748-54)

Esoteriske kredse

Esoterisk betyder 'indadvendt'. En esoterisk kreds kan være en lukket gruppe af mennesker, der beskæftiger sig med noget hemmeligt, som ikke er tilgængeligt for udenforstående. Hemmelighederne kan bestå i, at kredsen medlemmer beskæftiger sig med noget okkult, mystisk, spirituelt, religiøst mv., hvori indgår særlige ritualer, som medlemmerne opfatter som vigtige, og som kun indviede må kende til og være med til at udføre.

Etik og moral

Moral er regler for, hvad man opfatter som rigtig og forkert, som god eller dårlig opførsel. Etik er de overvejelser, der ligger til grund for, at man opfatter noget som moralsk rigtigt (acceptabelt) eller moralsk forkert (uacceptabelt).
Fx vil de fleste opfatte det som umoralsk, hvis en ung mand står lige foran sin kæreste og tungekysser og gramser seksuelt på en anden.
Grunden til, at mange opfatter en sådan opførsel som umoralsk er, at de mener, at en persons handlinger bl.a. bør bygge på et etisk princip om, at man skal behandle andre mennesker godt, retfærdigt og respektfuldt. I det her nævnte eksempel gør den unge mand det direkte modsatte: Han behandler kæresten urimelig dårligt, ydmyger hen og gør hen meget ked af det.

faktatekster

Faktatekster (også kaldet informationstekster) er tekster, der handler om faktuelle forhold, dvs. om bevisligt eksisterende personer, objekter og steder og om begivenheder, der faktisk ér sket i virkeligheden. Afsenderen af skriftlige faktatekster tilkendegiver ikke sin personlige holdning til det, han/hun skriver om. Typiske genrer: nyheds-, baggrunds- og interviewartikler og faglige artikler i trykte eller webbaserede medier.

Fenella

den stumme hovedperson og heltinde i en opera fra 1928 af den franske komponist Daniel François Esprit Auber (1782-1871), der blev opført første gang i Danmark i 1930 under titlen titlen Den Stumme i Portici.

Figurant

En figurant er en statist eller en person, der spiller en passiv rolle i en forestilling eller film. Her tales om Figurantinder, dvs. kvindelige personer, der øver sig til at udføre mindre betydningsfulde roller i en kommende balletforestilling.

Final determinant

Final (= 'afsluttende') determinant (= 'afgrænsning' eller 'begyndelse') skal i danskfaglig sammenhæng forstås som den afsluttende del af en fortælling, hvor det mere eller mindre tydeligt forklares, hvordan en handling/et hændelsesforløb afsluttes.

Fluefangerens gule strimmel
Folkevise

også kaldet 'ballade'. Oprindelig kendetegnet ved at være en fortælling, der blev fremført som sang. En folkevise var skrevet på vers (dvs. inddelt i strofer) ofte med omkvæd. Folkevise-genren blev introduceret i Norden i 1200-tallet. Man kender til 837 oprindelige folkeviser i Norden fra den tid. Over 300 af dem er danske. Læs mere på Dansk Wikipedia.

forfarenhed

af erfaring

Forfejle en Entré

Ordet 'entré' skal her forstås i betydningen at komme ind på scenen. Når Frøken Holm drømmer, at hun forfejler en entre, betyder det, at hun drømmer, at hun gør et eller andet forkert, fx laver helt forkerte dansetrin, i forbindelse med sin entré på scenen i en balletforestilling.

Frappere

tiltrække sig ens opmærksomhed ved sin usædvanlighed; gøre et (pludseligt og) stærkt indtryk på sindet; virke påfaldende ell. slående; kan også betyde: forbavse; forbløffe. (Kilde: Ordbog over det Danske Sprog).

Fredegod

En navn på en dansk sagnkonge (dvs. en konge, der omtales i et gammelt sagn), hvis regeringstid i følge sagnet var præget af fred. Læs mere om sagnkonger ved navn Kong Frode eller Fredegod.

Fritænker

En fritænker er egentlig bare en, der tænker frit i den forstand, at han eller hun ikke vil lade sig binde eller styre af fastlagte normer og regler. I de fleste tilfælde bliver betegnelsen fritænker dog brugt i betydningen 'gudsfornægter' eller 'ateist', altså en person, som ikke er troende/religiøs.

Fyndord

ordsprogsagtig sætning eller slogan.

Gast

Kommer af det tyske ord for 'gæst'. Bruges ofte som fællesbetegnelse for sømand eller matros.
I digtet Nytår af Gelsted betyder 'gaster' nok nærmere 'kammerater' eller 'bekendte'.

Gruk

Et kort digt med en vittig eller overraskende pointe, der ofte indeholder en tankevækkende betydning. Betegnelsen 'gruk' om sådanne korte digte blev opfundet af Piet hein (1905-1996). Piet Hein skrev - under navnet Kumbel - masser af gruk i dagbladet Politiken. I perioden 1940-1963 er grukkene blevet udgivet i Gruk, samling 1-20.

Grøde

frugtbar, frodig vækst

Harniskklædte

En harnisk er en rustning, en brynje

Harper

kan have forskellige betydninger, bl.a.: trækker sig sammen, skrumper ind eller snurrer. Udsagnsordet ’harper’ kan også referere til lyden af strengeinstrumentet ’harpe’. Er dét tilfældet, kan det enten forstås positivt, som noget harmonisk (og guddommeligt), eller mere negativt som noget ensformigt og trættende.

Helbåren

helstøbt; fuldendt; helhjertet; ægte

henhvist

kastet hen.

Hermes

Hermes er en af de græske guder. Han er en gud med både gode og umoralske sider. (Han er snarrådig og snu. Hans karakter kan minde lidt om Loke, som du måske kender fra den nordiske mytologi?). Hermes er både gudernes sendebud, de vejfarendes beskytter og 'sjæleføreren', der leder døde til Hades (dødsriget). Han er gud for frugtbarhed i jorden, de unge mænds gud, guden for gevinst — og derfor købmændenes såvel som tyvenes gud.

Historisk vise

Historiske viser var folkeviser, der handlede om autentiske personer eller begivenheder, dvs. personer og begivenheder, der har eksisteret/fundet sted i virkeligheden. De historiske forhold behandledes dog ofte ret frit og subjektivt (personlig farvet) af fortælleren og indeholder som regel en del fiktion (opdigtning).

Homer

Homer var måske en græsk digter, der levede i det 8. årh. f. Kr. Han er af mange regnet for at være forfatter til de to epos Iliaden og Odysseen.

Horats

Horats (Quintus Horatius Flaccus) var en romersk digter, der levede fra år 65-8 f.Kr. Læs mere om Horats i Den Store Danske.

Hvegende vind

blæsten, som får selv det største træ til at svaje.

Hvister

kaster, smider.

i bedrøvelsens kalk

som skuffer så tit i bedrøvelsens kalk - dvs. min tilværelse med skuffelse og bedrøvelse.

I-novelle

En iNovelle (eller i-novelle) er en digital novelle, dvs. en tekst, som:
1) ikke er udgivet i fysisk trykt udgave, men kun eksisterer i digitale medier
2) ikke bygger på skrift, men også inddrager andre modaliteter, som fx lyd og (levende) billeder
3) ofte fordrer interaktiv medvirken fra modtagerens side (fx klik/tryk på links eller aktivering af ordforklaringer), hvis han eller hun skal have det fulde udbytte af teksten.

I'et i iNovelle (og i-novelle) står for i-nternet og i-nteraktivitet.

Idiosynkrasi

Overfølsomhed over for eller (ofte ubegrundet) modvilje mod noget eller nogen bestemt. Bruges i visse tilfælde også i modsat betydning: at have forkærlighed for noget eller nogen. Synonymer for ordet idiosynkratisk er bl.a.: allergisk (både i bogstavelig og overført betydning), nærer modvilje, føler ubehag, er hypersensibel, nærtagende, overfølsom og ømfindtlig.

Iil

Iil kan her enten forstås i betydningen 'ile', der betyder bevæge sig med stærk fart; hurtigt; skynde sig af sted; fare af sted - eller måske en metaforisk betydning af ordet 'ild', i betydningen begejstring; entusiasme (som vi kender fra ordet 'ildhu').

Ikke-diegetisk fortæller

Når fortælleren er uden for handlingen, og altså ikke er en af personerne, der deltager i handlingen. (Diegese betyder 'handlingsplan'. Ikke-diegese skal så forstås i betydningen: uden for handlingsplanet). Kaldes også en heterodiegetisk fortæller.

Iler

Skynder sig; bevæger sig med stærk fart.

Iling

Iling betyder '(kraftigt) vindstød'.
I overført betydning kan ordet betyde gys, jag eller anden pludselig fornemmelse i kroppen.

Imitation

Imitation betyder efterligning. At imitere betyder altså 'at efterligne', 'at gøre det samme'.

Implicit

betyder 'indirekte' eller 'skjult, men underforstået' - i modsætning til eksplicit, der betyder 'direkte' eller 'åbenlyst'.

In medias res

In medias res betyder 'midt i tingene'. Udtrykket bruges i litterær sammenhæng om den indledning i fx en novelle eller roman, der er kendetegnet ved at starte midt i en handling, der tilsyneladende allerede er i fuld gang.

Indignation

betyder harme, fortørnelse, vrede eller forargelse - over dårlig opførsel, onde handlinger eller urimelig og uretfærdig behandling.

Indre syn

Indre syn (eller indre synsvinkel) er der tale om, når synsvinklen lægges ind i en person, således at læseren (lytteren) får adgang til personens bevidsthed, til hans eller hendes sansninger, følelser og tanker.

Der er særlige sanse-, følelses- og tankeverber, der ofte fungerer som indre syns-markører, dvs. at de signalerer, at nu er der sandsynligvis indre syn i en person. Fx: Han så, han hører, han lugtede, det smagte dårligt, han kunne lide, han føler, han fornemmer, han elskede, han tænkte, han synes, han mente, han ved, han måtte mv.

Informationstekst

En informationstekst er en artikel, der har fokus på at informere om et eller andet sagsforhold. Informationstekster er som regel skrevet af uddannede journalister - og det er et kendetegnende træk ved en informationstekst, at afsenderen/skribenten ikke tilkendegiver sin egen mening om det sagsforhold, han skriver om. En almindelig nyhedsartikel er en informationstekst.

I modsætning hertil findes de såkaldte opinionstekster, som er alle former for tekster i et medie, hvor afsenderen giver udtryk for sine egne holdninger til et eller andet sagsforhold. Et læserbrev er en opinionstekst.

Initial determinant

Initial (= 'indgang' eller 'begyndelse') determinant (= 'afgrænsning' eller 'begyndelse') skal i danskfaglig sammenhæng forstås som de indledende linjer i en tekst, som (måske) antyder, hvad resten af teksten handler om.

Inklusion

indgå i; medtage; inddrage; medregne, lukke ind

Inquit

eller inkvit (med k) er en betegnelse for en såkaldt anførende sætning, dvs. en sætning, der både angiver:

  • at der er en, der taler
  • hvem det er, der taler
  • og i nogle tilfælde også, hvordan den talende taler.

Eksempler på anførende sætninger: siger han, indvendte Fru Jensen, skreg den lille pige osv. I disse eksempler er de inkvitte verber: 'siger', 'indvendte' og 'skreg'.

Intonation

Intonation kaldes i sproglig sammenhæng også 'tonegang' eller 'sætningsmelodi'. En typisk måde at intonere fremsigelse af en sætning er, at man begynder sætningen i et relativt højt toneleje, hvorefter tonelejet langsomt falder i løbet af sætningen for at slutte i et relativt lavt toneleje. En spørgende sætnings slutning intoneres ofte i et højt toneleje for netop at markere, at man spørger om noget.

Irrationel

Irrationel kaldes den person, der ikke lader sig styre af sin logiske tænkning, sin fornuft, men derimod af sine følelser. Man bruger også begrebet irrationel i betydningen 'ikke logisk', 'ulogisk', 'mod al fornuft' eller 'meningsløs'.

Joppenesisk

Japansk

Junker

En junker var en adelsmand eller herremand; brugtes i nogle tilfælde i nedsættende betydning om en ung mand, der opfører sig overlegent.

Junker-hjort

En junker var datidens betegnelse for en adelsmand eller herremand.

Kaabe

En kaabe kan enten være en hætteagtig hovedbeklædning eller en frakke eller et slag, der dækker dele af eller hele ens beklædning. Når der her tales om en Figurkaabe, så er der sikkert tale om en særlig kropsnær beklædning.

Kafkask

Adjektivet kafkask er et udtryk, der karakteriserer en situation, hvor man er underlagt mægtige og anonyme kræfter, som skalter og valter med én efter forgodtbefindende. Udtrykket henviser til den tjekkiske forfatter Franz Kafkas (1883-1924) bog Processen, der handler om Josef K., der en morgen arresteres, fængsles og retsforfølges uden nogen sinde at få at vide, hvad anklagen går ud på.

Kanonerne fra Verdun

Her refereres til lyden fra kanonerne ved det store slag ved Verdun i Frankrig i 1. Verdenskrig. Et slag mellem Tyskland og Frankrig, der varede fra februar til december 1916, og hvor over 300.000 blev dræbt og mere end 600.000 blev såret. Læs mere om slaget på Dansk Wikipedia.

Kapellan

Andenpræst, dvs. en præst, der assisterer præsten og fungerer som afløser for denne.

Karakteristik

I danskfaglig sammenhæng er en karakteristik en sammenfatning af særlige kendetegn ved en tekst, en del af en tekst eller af et virkemiddel i en tekst, hvad enten 'teksten' er en tale, en skriftlig novelle, et maleri eller en film.

Karaktertegning

Psykologisk bruges udtrykket 'karakter' om grundlæggende træk i måden at tænke, føle og handle på. Man kan undersøge karaktertegningen i et litterært værk, dvs. undersøge hvilke karaktertræk forfatteren har tildelt sine figurer, hvad enten det er personer, væsener, personificerede dyr eller objekter.

Karrer

Skal nok forstås i betydningen ’kærre’, dvs. en gammeldags tohjulet vogn.

Karrig

meget eller overdrevent tilbageholdende; sparsommelig; nærig, ringe; dårlig kvalitet

Katakrese

Sammenstilling af ord eller metaforer, der direkte modsiger eller betydningsmæssigt strider mod hinanden, fx guldplombe (plombe betyder 'bly'), den kvindelige målmand, plastikglas, det kan selv en blind mand se osv.

Kausal forklaring

begrundelse for noget; forklaring af, hvad årsagen til et eller andet kan være

Kerubglavind

Ordet er en sammensætning af kerub og glavind. En kerub er et englelignende væsen som ifølge Det Gamle Testamente bevogter Edens Have (= Paradisets have). Glavind betyder sværd, lanse eller spyd, så et Kerubglavind er det våben, som keruberne bruger til at forhindre uvedkommendes indtrængen.

Kier ad

Kier betyder 'kær' og stavedes faktisk ikke 'kier', men 'kiær'. Kier ad (eller altså rettere: kiær ad) betyder: at stræbe ivrigt efter, attrå, ønske (noget); være begærlig efter. Kilde: ordnet.dk.

kIz

kIz er tyrkisk og betyder 'pige'.

Kliché

En kliché (også kaldet 'død metafor' eller 'sproglig stereotyp') er et billedsprogligt udtryk, der er blevet brugt så ofte, at den har mistet den særlige overraskende og betydningsudvidende effekt, der ellers ofte kendetegner troper.

Et par eksempler: 'Hun fik ørerne i maskinen, fordi hun havde pjækket'. 'Læreren har givet grønt lys for, at vi venter med at aflevere til på torsdag'.

Kommunikationsstøj

Kommunikationsstøj er alle de forhold, der kan aflede fokus på det emne, den sag, en konkret kommunikation egentlig handler om. Kommunikationsstøj kan være:

  • Hvis to personer snakker sammen og en tredje pludselig kommer og bryder ind.
  • Hvis et flot reklamebillede i et modemagasin tiltrækker sig læserens opmærksomhed, så hun ikke ser bestemte andre reklamer, så har disse reklamer været udsat for kommunikationsstøj.
  • Hvis en artikel i en avis ikke bliver læst, fordi der er andre artikler, læseren synes er mere interessante, så er denne artikel blevet overset på gr. af kommunikationsstøj.
  • Osv. osv.
Komplementere

to forskellige forhold, der tilsammen danner/udgør en (afbalanceret) helhed

Komposita

Ordet komposita kommer af det latinske 'componere', der betyder at sammensætte. Komposita er en sproglig sammensætning af ord, som normalt ikke hører sammen. Komposita bruges ofte som billedsprogligt virkemiddel i digte.
     Eksempler på komposita (fremhævet med rød skrift): og forskanset sammentrængt i dette sekundliv (fra digtet Labyrinter (1979) af Poul Borum), en sminket Glædesmaske (fra digtet Efter Maskeraden (1858) af Chr. K. F. Molbech) og: Hørte jeg ikke i altings Inderste / Strengen dirre lys / som Nymaanesølv (fra digtet Strengen, den rene (1943) af Tove Meyer).

Kong Fredrik

Her hentydes til Frederik 6. (1768-1839), der var Danmarks konge i perioden 1808-39.

Konkav

Betyder hvælvet eller udhulet, og hentyder til en udhulet figur (graf), der buer indad eller nedad.

Konsensussøgende

Konsensus betyder 'fælles aftale'. At søge konsensus vil sige at forsøge at få en fælles aftale i stand med en anden, at finde 'fælles fodslaw', at undgå uenigheder og konflikter.

Konstituere

organisere, ordne, fastsætte, danne

Konstitution

kan betyde ordning, indretning, styreform, forfatningsidé. En beskrivelse af en person som værende i 'god konstitution' kan også betyde, at personen er i en god 'forfatning', dvs. i god form, fit for fight, frisk og rask.

Kontemplation

selvfordybelse; eftertænksomhed; grublen; refleksion

Kontroversiel

Begrebet kontrovers kommer af ordene kontra, der betyder 'imod' og vertere, der betyder 'vende'. Noget opfattes som kontroversielt, når det er vendt imod, i strid med, adskiller sig fra, er i uoverensstemmelse med det, der ellers er normen og dermed almindeligt accepteret. At have et kontroversielt standpunkt er at synes noget andet end de fleste andre. At gøre noget kontroversielt er at handle på en måde, som de fleste andre ikke ville gøre.

Konveks

Betyder udadhvælvet, og hentyder til en udhulet figur (graf), der buer udad eller opad.

Kraan

rejse os - i betydningen: 'blive stolte'

Krank

Krank kan betyde svag; sygelig; uheldig; skæbnesvanger; ulykkelig.

Kritisk realisme

Kritisk realisme er betegnelsen for den litteratur, der i kraft af Det moderne gennembrud tog afstand fra romantikken og biedermeierkulturens ensidige dyrkelse af fantasien og en rosenrød virkelighed.

Den kritisk realistiske litteratur fokuserede på samfundsmæssige problemer og havde et ikke-religiøst, socialt sigte.

Forfattere som Herman Bang og Henrik Pontoppidan satte de samfundsmæssige problemer under debat. (Kilde: krydsfelt.gyldendal.dk/).

Krøllepind

Krøllepinde var pinde, en kvinde rullede sine hårlokker omkring, for at få håret til at krølle.

Kvadrille

En særlig form for dans, hvor flere par (ofte fire) bevæger sig hhv. imod og fra hinanden, og i nogle tilfælde skifter partner med hinanden.

Kæmpevise

folkevise, der handler om nordiske guder og sagnhelte. (Kilde: ordnet.dk/).

Kærlighedsbrud

Med 'kærlighedsbrud' menes her, at et kærlighedsforhold brydes, således at parterne skilles.

Kætter

En kætter var oprindeligt en person, som troede på noget andet end, eller slet ikke troede på, katolicismen. Men senere blev ordet kætter eller kætteri brugt mere generelt om en eller nogle, der udtrykte meninger, der afveg fra kristendommen i det hele taget, eller om personer, der skabte forargelse, fordi de gav udtryk for holdninger, der gik imod det, de fleste syntes, imod det 'almindeligt accepterede'.

Kønsidentitet

Ens kønsidentitet er ens egen vedholdende indre og individuelle oplevelse af dels sit køn (hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn) og dels sin krop (hvilket kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling) samt måder at udtrykke sit køn på (herunder påklædning, tale og gestikulering). Kilde: undefinedlgbt.dk/ordbog/koensidentiteter-og-koensforstaaelser/.

Kønsudtryk

'Kønsudtryk' betegner ens ydre måde at vise sit køn på, gennem eksempelvis gennem frisure, påklædning og adfærd. Ens kønsudtryk kan variere eller adskille sig fra ens kønsidentitet, eller stemme overens. Kilde: undefinedlgbt.dk/ordbog/koensudtryk/.

La grande Neapolitaine

'La grande Neapolitaine' er måske betegnelsen for den vigtigste del af, den store finale i, i balletten, der gives titlen 'La Neapolitaine'. Denne ballet er opdigtet, men det kan være, at der her refereres til den virkelige balletforestilling Napoli af August Bournonville (1805-1879). Den havde premiere i 1842 og handlede om en ung italiensk pige, der blev forelsket i en simpel fisker, og som - efter at have gået gruelig meget igennem - endelig lykkedes med at få ham til ægtemand.

La neapolitaine

Med titlen 'La Neapolitaine' refereres måske til den virkelige balletforestilling Napoli, der havde premiere i 1842 af August Bournonville (1805-1879). Den handlede om en ung italiensk pige, der blev forelsket i en simpel fisker, og som - efter at have gået gruelig meget igennem - endelig lykkedes med at få ham til ægtemand.

Litografi

Et litografi er et billede, der er blevet til, ved at en kunstner har tegnet eller malet et billede på en slags kalksten og derefter trykt det over på papir eller andet stof.

lykken ved fløjen at sno

alt efter lykken ved fløjen at sno – Lykken, på latin: Fortuna, skildredes som en kvinde­skikkelse med udslået hår og klædning, som de vilkårlige vinde derfor kunne gribe og føre i alle retninger. Her sat sammen med den konkrete vindfløj på taget, som viser fra hvilken retning vinden er begyndt. Under ét giver det poetiske udtryk altså den mening, at venskab og troskab er ubestandige, fordi de snor og drejer alt efter hvilken kant lykkens gunstige vinde blæser fra. (Kilde: dendanskesalmebogonline.dk/noter/615).

Læseformåls-spørgsmål

Læseformåls-spørgsmål (også kaldet læseforståelses-spørgsmål eller læsenøgler) skal bruges til at styre din læsning. Det skal forstås på den måde, at når du læser en bestemt tekst, skal du først og fremmest koncentrere dig om at finde svar på læseformåls-spørgsmålene - ikke alt mulig andet. Er der informationer i teksten, der ikke rigtig har noget med læseformåls-spørgsmålene at gøre, så læs hurtigt videre.

Mazurka

En særlig form for polka-dans, der oprindeligt stammer fra Polen. Se et eksempel på den form for polka-mazurka, som også blev danset i Danmark.

Meningstekst

Meningstekster (også kaldet opinionstekster) er tekster, der en kendetegnet ved, at afsenderen tilkendegiver sin mening om et eller andet forhold, der har med virkeligheden at gøre. Typiske meningstekster er debatindlæg, læserbreve, kronikker, klummer, anmeldelser mv.

Mennonit

Mennonitterne er en religiøs bevægelse, der opstod i Europa i 1500-tallet. I slutningen af 1600-tallet splittedes bevægelsen i tre fraktioner, herunder bl.a. en af de mest kendte, nemlig Amish-bevægelsen. Den er stadig aktiv, ikke mindst i USA. Amish-folkets livsstil er nøjsom. De nægter at eje teknologi, der er opfundet efter det 17. århundrede, fordi det opfattes som forfængelighed, der kan true fællesskabet. Rent praktisk betyder det: intet fjernsyn, ingen telefon, vaskemaskine eller bil. Også knapper i tøj anses ofte for at være et unødvendigt teknologisk produkt.

Metafor

En metafor er et sprogligt eller visuelt udtryk, der skal forstås i overført betydning, dvs., at metaforen først forstås rigtigt, når den forstås i en anden end dens bogstavelige betydning.

Metaforens funktion er at overføre bestemte egenskaber fra et element (der kaldes 'kildeområdet') til et andet element (der kaldes 'målområdet'). Eksempel: Mit hjerte det er et vindu med isblomster (fra Jens August Schades digt Regndiamanterne, 1926).

Metonymi

En metonymi er et ord eller et udtryk, der skal forstås i overført eller udvidet betydning, idet det peger på et andet ord eller udtryk, som det er erstatning (substitution) for, og som det betydningsmæssigt har nærhed til/forbindelse med.

Et par eksempler: De ville en tur i det grønne, hvor udtrykket i det grønne er erstatning for 'naturen'. Det hvide hus har besluttet..., hvor udtrykket Det Hvide Hus er substitution for den politiske ledelse (præsidenten) i USA.

Mimer

I nordisk mytologi er Mimer en jætte, der vogter visdommens brønd.

Misantropisk

menneskefjendsk

Mitrailleuse

Et maskingevær. Se billede af en mitrailleuse fra 1. Verdenskrig.

Mitrailløserne

Maskingeværerne

Mockumentary

En sammentrækning af de engelske ord mock (der betyder 'hån' eller 'latterliggørelse') og documentary. Mockumentary er en filmisk genre, der er kendetegnet ved at være fiktion (opdigtet), men udformet som om den var dokumentarisk, altså baseret på fakta (kendsgerninger, dvs. noget, der kan bevises at have fundet sted i virkeligheden). Se eksempel på mockumentary: Rockerne Svinene.

Moderation

betyder her nedsættelse eller afslag i prisen. I dag ville man sikkert bruge ordet 'rabat'.

Modus

Modus betyder 'måde', 'tilstand', 'stemning', 'kategori', 'type' eller 'form'. Modi er flertalsform af modus.
PS: At bruge begrebet modus om et semantisk skema, der udtrykker en negativ eller positiv stemning, følelse eller holdning, står for antologien.dks regning. Betegnelserne 'stereotyp', 'scenarie' og 'script' er derimod anerkendte begreber inden for kognitiv litteraturanalyse.

Nadver

Dagens sidste måltid, aftensmaden.

Naivisme

Naivisme er en særlig kunstnerisk stil inden for malerkunsten, men enhver form for kunst kan betegnes som naivistisk, hvis den er kendetegnet ved sin naive, uskolede, simple og barnlige stil. Læs mere.

Nature morte

Nature morte betyder 'død natur'. På tysk (og dansk) bruges ofte betegnelsen stilleben ('stille liv'). Nature morte eller stilleben er genrebetegnelsen for et billede af opstillede (ofte livløse) genstande. Læs mere på Dansk Wikipedia.

Neologisme

En nydannelse af ord. Enhver sproglig nydannelse kaldes en neologisme, men i litterær sammenhæng kendes neologismen især som et stilistisk virkemiddel, der bruges i digte (lyrik).
     Eksempler på neologismer: betimeligste / bedside-team / tomatisk / tematik- / omat / amokbelyst / butik. (Fra digtet Jukebox (1964) af Knud Holst).

Normalsider

En normalside er 2400 enheder (= antal anslag inklusive mellemrum).

Normativ

Begrebet normativ bruges her i betydningen, at man lader nogle bestemte holdninger ligge til grund for den måde, man handler på. Fx var det en normativ handling, når hippierne valgte at etablere økologisk landbrug. Det gjorde de nemlig, fordi de havde en holdning om, at naturen ikke skulle forurenes med kunstige gødnings- og ukrudtsmidler. 

Normativ optik

En normativ optik eller et normativt standpunkt er kendetegnet ved at man på baggrund af nogle normer, nogle moralske eller politiske holdninger, bedømmer noget til at være godt eller dårligt, rigtigt eller forkert  - i modsætning til en deskriptiv optik, hvor det blot konstateres, hvordan noget er, der udtrykkes ikke nogen kritik, holdning eller bedømmelse.

Note om modus

Begreberne holdnings-, stemnings- og følelsesmodus står for antologien.dks regning, mens  'stereotyp', 'scenarie' og 'script' er anerkendte begreber inden for kognitiv litteraturanalyse.

Ns

Ns er en forkortelse for 'normalside'. En normalside prosa er 2400 enheder (= antal anslag inklusive mellemrum). For lyrik gælder, at en normalside er på 30 verslinjer. Til mundtlig eksamen på en gymnasial uddannelse må en tekst højst fylde 5 normalsider.

Nyradikalisme

Nyradikalisme var en politisk og kulturel strømning, der i 1960’erne søgte at bekæmpe tidens borgerlige traditioner, fordomme og materialistiske værdiforestillinger (villa, Volvo og vovse).

Lige som mellemkrigstidens kulturradikalisme udtrykte nyradikalismen en kritisk holdning over for det bestående samfunds traditionsbundne konservative og småborgerlige idealer. De nyradikale debattører og forfattere gik bl.a. til angreb på underholdningsindustrien (popmusik, triviallitteratur, mainstreamfilm mv.), ugebladene, reklamerne og det materialistiske forbrugssamfund, der blev kritiseret for at undertrykke og fordumme den almindelige dansker.

Litterære foregangsmænd for den nyradikalistiske retning var Villy Sørensen (1929-2001), Klaus Rifbjerg (1931-2015) og Ivan Malinowski (1926-1989). I dag nævnes en forfatter som Jan Sonnergaard (1963-2016) ofte som nyradikalist.

OBS: ALARM!

Vær opmærksom på, at teksten sandsynligvis er analyseret på flere af nettets trælse plagiat-lokkende sider. Det kan fx være på undefinedstudienet.dk, undefinedskoleanalyser.dk, undefinedopgaver.com, undefinedskolehjaelpen.dk.

Odalisk

Ordet 'odalisk' brugtes især om en orientalsk haremskvinde eller om en malerkunstners nøgne, kvindelige modeller, der blev afbildet i orientalske omgivelser - eller om en prostitueret. Titlen "Odalisk skønhed" i Broby-Johansens digt skal nok forstås i betydningen: ”En skønhed, der minder om en haremskvindes skønhed” eller noget i den retning.

Olm

Kamplysten, hidsig, rasende, balstyrig

Oporto

En portugisisk portvin

Orator

En person, der holder tale; en veltalende person.

Overdrages med Skimmel

mugner; går i forrådnelse

Oxymoron

En sammensætning af ord med modsatrettede betydninger, fx sproglige sammensætninger som dumsmart, tragikomisk, sursød, larmende stilhed osv.

Pan

Pan er navnet på en gud i græsk mytologi. Han fremkalder ofte mindre ulykker - for underholdningens skyld, ikke fordi han er decideret ond. Han er også en figur, der er forbundet med flirt, forførelse og seksualitet. Han afbildes som et væsen med menneskeligt ansigt og overkrop, gedebukkeben og to små horn i panden (så lidt frækt og djævelsk er der over ham). Han spiller ofte på en panfløjte.

Paradoks

Et paradoks er en selvmodsigende sætning. Fx når der i et digt af Kristen Bjørnkjær står: kan du ikke bare ta' mig med / hvis du forlader mig?
Når man skal forklare, hvad et paradoks er, kan man fx illustrere det med fortællingen om krokodilleparadokset: En mor er ude at gå tur med sit barn ved en flod, hvor der er krokodiller. En krokodille springer op af vandet og snupper barnet for at æde det. Men krokodillen er ærlig, for den siger herefter til moderen, at hun kan få sit barn igen, hvis og kun hvis hun korrekt kan forudsige, hvad den vil gøre med barnet. Moderen siger: Du vil æde mit barn.
Hvad skal den ærlige krokodille gøre? Hvis den giver moderen barnet igen, var forudsigelsen forkert, og da skal den spise barnet. Men så var moderens forudsigelse alligevel korrekt, og da skal den give moderen barnet tilbage!
Dét er et paradoks!

Parafrase

En parafrase er en forståelsesudvidende og tydeliggørende mundtlig, skriftlig eller visuel gengivelse af en anden persons tekst, der er formuleret på en anden måde, end afsenderen selv har gjort det. Man kan lave en parafrase af en tale, en fiktiv eller nonfiktiv skriftlig tekst. Der er også tale om en parafrase, når fx en surrealistisk billedkunster maler sin egen fortolkning af en anden kunstners billedmotiv.

Paras

para er tyrkisk og betyder 'penge'.

Parasitter

En parasit er en organisme i en naturen, der lever af (snylter på) en anden organisme. Begrebet parasitter kan bruges som en negativ beskrivelse af personer, som snylter, lefler eller fedter for personer, der har penge, magt eller anseelse med det formål at få økonomisk vinding eller andre fordele ud af det.

Pastor emer.

Forkortelse for pastor emeritus, en betegnelse, der anvendes om en pensioneret præst.

Perlekædemodel

Perlekædemodel er en kompositionsform kendt fra fx nyhedsudsendelser i tv, hvor det ene indslag følger det andet - lige som perler på en snor - og hvor der ikke er indholdsmæssig sammenhæng mellem indslagene.

Personifikation

I billedsproglig sammenhæng er en personifikation en særlig form for trope, der er kendetegnet ved, at et abstrakt forhold eller begreb tillægges menneskelige træk eller på anden måde levendegøres.

Eksempel: Som husked du et øjebliks sorger, (...) / som venter skinsygt på, at du skal skænke dem en tanke. (Fra William Heinesens digt Pigen og månen, 1927). I disse verslinje tillægges de abstrakte begreber 'øjeblikket' og 'sorger' hver deres menneskelige egenskaber: Øjeblikket tillægges den egenskab at kunne sørge, og sorgerne tillægges den egenskab at kunne være jaloux.

Plebejer-ko

En plebejer var en person, der tilhørte de laveste samfundslag, altså mennesker der levede under fattige og beskedne forhold. Udtrykket blev ofte brugt nedsættende i betydningen: en udannet, ukultiveret og simpel mand.

Populisme

Ordet kommer af det latinske populus, der betyder 'folk'. Egentlig betyder populisme, at man 'følger folket', at man gør 'som folket vil have'.
Ofte bruges betegnelsen i nedsættende betydning om nogen, fx et parti, en tv-station eller en person, der forsøger at opnå popularitet ved i højere grad at handle ud fra, hvad der er populært i en befolkning, end hvad der er rigtigt, fornuftigt eller godt. Læs en mere nuanceret definition.

Produktiv kompetence

dvs. elevens evne til kreativt at skabe, formidle og kommunikere mundtligt, skriftligt, visuelt og audiovisuelt i tale og skrift, i lyd og billeder eller andre udtryksformer.

Produktiv opgave

En produktiv opgave har fokus på at producere (egne) tekster - i modsætning til en receptiv opgave, der handler om at forstå (andres) tekster. De produktive opgaver på antologien.dk går derfor ud på, at eleverne skal anvende deres almene og danskfaglige viden og forståelse til at producere egne tekster.

Propagere

propagere kan betyde udbrede, tilskynde til, gøre propaganda for, forplante

Protegé

person, som støttes og begunstiges af en indflydelsesrig, ofte ældre og mere erfaren person.

Præliminæreksamen

En gammel betegnelse for det, der i dag kaldes afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Læs mere om præliminæreksamen.

Psyke

Et gammelt græsk ord for 'sjæl' eller 'livskraft'.
Ordet psyke bruges i mere moderne sprogbrug om et menneskes psykologiske/mentale liv eller tilstand i modsætning til den menneskelige fysik, der har med fysiologiske/kropslige forhold at gøre.

Punch

En blandingsdrik med alkohol i, enten i form af vin eller en stærkere alkoholisk drik som fx snaps.

Rabarberdreng

En rabarberdreng er et slangudtryk, der bl.a. bruges om en arbejderklassedreng, fx fra bydelen Nørrebro i København, hvor de fleste beboere - i midten af 1900-tallet - var faglærte eller ufaglærte industriarbejdere.

Readymade

Readymade er et skulpturelt værk, der består af en eller flere masseproducerede genstande, som udstilles som et kunstværk. (...) I kunsten betegner det en genstand fra naturen eller hverdagslivet, som en kunstner udstiller som kunstværk. (Kilde: undefinedhttp://tilbygningen.dk/skulpturstudier/artikler/ready-made).

Receptiv kompetence

dvs. elevens evne til at forstå det, han/hun læser, hører og ser, og dermed evnen til at analysere og afkode/fortolke tekster af forskellige slags (herunder også faste billeder og film).

Receptiv opgave

En receptiv opgave har fokus på forståelse af tekster, hvad enten det drejer sig om at forstå en faglig tekst eller at fortolke en kunstnerisk tekst. De receptive opgaver på antologien.dk går derfor enten ud på at tilegne sig teoretisk viden om danskfaglige delemner eller at analysere og fortolke tekster.

Refleksion

Refleksion betyder 'overvejelse'

Repetition

gentagelse

Retorisk figur

en retorisk figur er et specielt sprogligt udtryk, der bruges i en mundtlig, skriftlig eller visuel tekst at informere, argumentere eller underholde modtageren så overbevisende som muligt. Retoriske figurer kan fx være billedsprog, gentagelser, emotivt sprog (positive og negative ord), humor, ironi, ordspil mv.

Retorisk spørgsmål

Et spørgsmål, som afsenderen ikke forventer svar på - eller hvor svaret er så åbenlyst, at det er givet på forhånd. Fx er svaret på følgende retoriske spørgsmål, som var en overskrift i et blogindlæg, vel nærmest givet på forhånd: "Skal den nye overenskomst give flere afskedigelser eller bedre vilkår?"

Revitalisere

Re betyder 'igen' og vita betyder 'liv. Revitalisere betyder således 'live op igen', 'gøre levende igen' eller simpelthen: 'genoplive'.

Revolution

Ordet revolution bruges især i politisk betydning om en gennemgribende omvæltning af et samfund og dets styreform og institutioner. Men revolution kan også bruges i en bredere betydning om noget, om en situation, der forandrer sig pludseligt og/eller voldsomt.

Riddervise

folkevise, der handler om middelalderens adelsfolk, deres fejder, slægtshævn og elskov. (Kilde: ordnet.dk/).

Rigsdagen

Med vedtagelsen af Grundloven i 1849 blev det bestemt at Danmark skulle styres af Rigsdagen. Rigsdagen bestod af to såkaldte 'kamre', Folketinget og Landstinget. Efter en ændring af Grundloven i 1953 blev Folketing og Landsting lagt sammen, og derefter brugte man ikke længere betegnelsen Rigsdagen, men derimod 'Folketinget' om landets lovgivende forsamling. Læs mere om Folketingets historie.

Romerske Baand

Vævede bånd, der egentlig var beregnet til at binde omkring hatte. Se nogle billeder af romerske bånd.

Rusaar

Rusaar er det første år som 'russer', dvs. det første år, man studerer på universitetet.

Sagprosatekst

Begrebet sagprosatekster (eller bare: sagprosa) bruges her om alle former for skriftlige (fx en nyhedsartikel) og mundtlige (fx et fagligt foredrag) sagtekster, der handler om virkelige forhold - i modsætning til skriftlige og mundtlige fiktionstekster (fx romaner, noveller og eventyr og dramaer (skuespil)), der handler om opdigtede forhold.

Begrebet sagtekst er bredere end sagprosatekst, da sagtekster - ud over at være skriftlige og mundtlige - også kan være visuelle (fx nyhedsfotografier), auditive (fx en radioavis eller dokumentarisk radioprogram) og audiovisuelle (fx en nyhedsudsendelse i tv eller en dokumentarfilm).

Schupo

En schupo er en tysk politibetjent (Schutzpolizei). I 1930ernes Tyskland var schupoerne berygtede for deres hårdhændede metoder.

Scribe

Her hentydes til den franske skuespils-forfatter Eugene Scribe (1791-1861)

Segmentere

Et segment er en afgrænset 'målgruppe' eller 'modtager', der har særlige kendetegn, der adskiller det fra andre segmenter. En segmenteret gruppe er en gruppe, der er (ind)delt - eller splittet - i mindre grupper.
Læs mere om segmentering i forbindelse med virksomheders markedsføring på hjemmesiden jyskanalyse.dk.

Sekel

Ordet sekel kommer af det latinske 'sæculum' og betyder århundrede. Seklernes sekel betyder 'århundreders århundrede'.

Skalk

en nar.

Sketch

Et meget kort skuespil, der ofte er humoristisk. I de fleste tilfælde afsluttes sketchen med en overraskende pointe.

Skindbaret

En skindbaret er en blød hue med flad puld lavet af skind.

Skjald

En skjald var oprindeligt (bl.a. i middelalderen) betegnelsen for en omrejsende person der fremsagde eller sang fortællinger om guders og fyrster og deres store bedrifter, om krig og kærlighed, om liv og død. Ordet skjald er senere også blevet brugt i betydningen: (folkelig) digter.

Skrasler

Bevæger sig med en raslende lyd.

Skæmtevise

humoristisk folkevise, der ofte handler om emner som erotik, frådseri, druk og slagsmål. (Kilde: ordnet.dk/).

Skærf

Et skærf er et stykke klæde, der placeres som et bredt bånd om overkroppen fra den ene skulder til den modsatte hofte - eller bare omkring hoften.

Skærv

en lille pengebeløb

Slaa Spektret

nå bredt ud, til hele befolkningen

Smugende

stjålent, ubemærket, i smug.

Snekke

Sejlbåd

Sordin

En sordin el. sordine er en anordning, man kan bruge til at dæmpe klangen på visse musikinstrumenter, fx en trompet. "At blæse håbets højsang med sordine" kan billedlig talt betyde, at man håber på bedre tider, men at man gør det 'dæmpet', med forsigtig, optimisme.

Soria Moria

Et udtryk, der sandsynligvis refererer til titlen på et gammelt norsk folkeeventyr "Soria Moria Slott", som betyder 'det uopnåelige drømmeland'.

Standur

Et stueur i trækasse, der står på gulvet. Urskiven befinder sig som regel i øjenhøjde eller højere. Se billede af standur.

Stanze

En gammel strofeform af italiensk oprindelse, der består af 8 verslinjer med 11 stavelser i hver og rimmønstret abababcc. Bruges af flere danske digtere i romantikken i første halvdel af 1800-tallet, bl.a. Adam Oehlenschläger, J.L. Heiberg, B.S. Ingemann og F. Paludan-Müller.

Stigmatisering

Stigmatisering betyder brændemærkning eller stempling; en stigmatiseret person er en, der er lukket ude fra og uønsket i et bestemt fællesskab. Mobning er en form for stigmatisering.

Stinde Nakken

rejse hovedet (eller 'ret ryggen') - i betydningen: Vær stolt og tag kampen op!

Streget under

Et ordforklarings-ord kan genkendes på dets understregning.

Strudel

Strudel er et gammelt ord for strømhvirvel, hvirvelstrøm, malstrøm. I bogstavelig betydning er en strudel således den voldsomme hvirvel, der kan dannes i vand på grund af stærk strøm. I overført betydning kan strudel måske betyde en stærk kraft, der trækker i en, en fornemmelse af kaos eller lignende.

Studieskolen

Studieskolen er en forening, som er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. Formand for foreningens bestyrelsen er professor, prorektor ved RUC Hanne Leth Andersen. Studieskolen underviser voksne i mange forskellige fremmedsprog og underviser fremmedsprogede i dansk.

Stævningssten

en sten uden for en kirke, der markerer det sted, hvor ledende folk i sognet (lokalområdet) holdt møde efter kirketid.

Suite

Ordet suite betyder egentlig 'følge', 'række', 'samling' eller 'sammenhæng'. Det bruges ofte, især i musikalsk sammenhæng, om en samling, et forløb bestående af mindre stykker eller dele, hvorimellem der er en eller anden sammenhæng.

Sycophanter

En sycophant er en 'spytslikker', dvs. en, der slesker (eller 'fedter') for en person med høj status for at opnå dennes accept. 

Symbol

Et symbol er i bred forstand en genstand som repræsenterer (står for) noget andet end sig selv. Fx kan korset være symbol på kristendom, Dannebrog symbol på Danmark osv. I litteratur optræder ofte symboler. Betydningen af et symbol er afhængig af den tekstlige sammenhæng, det indgår i. Fx kan en rose symbolisere Jesus, ungdom, kærlighed, livsglæde mv. Ordet (farven) 'sort' kan - afhængigt af sammenhængen - symbolisere kontrol, dominans, tristhed, ondskab, sorg, død, krig osv.

Synonym

Et synonym er et ord, der har samme eller næsten betydning som et andet ord. Fx er ordet 'dum' synonym til 'uklog' og 'stupid'. Synonymer er altså ord, der har samme eller næsten samme betydning.
Eller som Storm P. sagde: Et Synonym er et Ord, man kan bruge, naar man ikke kan stave det, man tænkte først! ;)

syntaktisk dekomposition

Otto Gelsted afviste optagelse af visse Harald Landt Momberg-digte i tidsskriftet Klingen i 1920'erne med den begrundelse, at der bare var tale om syntaktisk Dekomposition. (Kilde: Hans Henrik Schwab i efterskrift i genudgivelsen af Harald Landt Mombergs Parole på Forlaget Politisk Revy 1998).

Syvstjerne

Syvstjerne er et andet ord for stjernebilledet Plejaderne (som består af syv stjerner). Plejaderne er i græsk mytologi syv søstre, som blev forfulgt af jægeren Orion, fordi han var forelsket i dem alle. Gudernes konge, Zeus, beskyttede pigerne mod forfølgelsen ved at forvandle dem til duer (’peleliade’ betyder ’due’) og sætte dem op på himlen.
Syvstjernen er i tidligere romantisk digtning i 1800-tallet ofte knyttet til instrumentet ’lyre’, som netop var et syvstrenget instrument. Lyren er i familie med harpen, lutten og citaren, og disse instrumenter er i mytologi og digtning tit tillagt magiske og kosmiske egenskaber; de kan bl.a. symbolisere harmoni og poetisk inspiration.
Lyren kaldes i øvrigt ofte ’den himmelske harpe’.

søn vil gnav wos

en omvendt ordstilling af udtrykket: 'vil gnave os sønder', dvs.: vil ødelægge os.

Tabernakel

Tabernakel kan både betyde 'larmende fest' eller 'helligdom'. Selve ordet er latinsk, afledt af tabernaculum, der kan betyde lille hytte eller skur.
I overført betydning skal udtrykket "tomten i vort tabernakel" i Nis Petersens digt Med sordine måske forstås som den del (= tomten) af Danmark (= tabernaklet), som vi ikke fik tilbage ved afstemningen i 1920, og som altså nu var blevet 'efterladt' på den anden side af grænsen?

Tarantel

en hurtig og livlig folkedans, der stammer fra Syditalien. Oprindelig mentes dansen opstået som kroppens reaktion på at være blevet bidt af den giftige edderkop, der hedder tarantel. Og senere blev denne dans i middelalderen i visse kulturer brugt som helbredende dans, hvis man var blevet bidt af en tarantel. Efterfølgende udvikledes forskellige variationer af tarantel-dansen. Se eksempel på en tarantel fra balletten Napoli af August Bournonville (1805-1879), der blev opført første gang i 1842.

tarves

Tarve kan betyde behøver, trænge til, nytte, gavne eller tjene til. I strofen af Valdemar Rørdam skal "Os tarves (...) at høre eet:" nok betyde noget i retning af: "Vi trænger til (har brug for) at høre:"

Tematisk antitese

Et modsætningsforhold eller en konflikt, som en tekst handler om.

Tendentiøs

Tendenstiøs betyder 'holdningspræget' i betydningen, at der gives udtryk for bestemte holdninger, eller at der ligger bestemte holdninger til grund for det, man siger eller gør. I nogle tilfælde bruges udtrykket i negativ betydning om en, der manipulerer, altså en, der påvirker personers tanker, holdninger eller handlinger ved hjælp af udspekulerede, ofte ufine trick og metoder.

The moral monitor

Den moralske højtaler (eller forstærker)

Tigrer

betyder her sandsynligvis ’stirrer som en tiger, der lurer på sit bytte’ eller noget i den retning. ”Øjne tigrer’ kan derfor forstås i betydningen, at det er en aggressiv eller dyrisk stirren.

Tomme pladser

En tom plads  er et sted i en tekst, hvor modtageren (fx læseren af en skønlitterær tekst) selv skal fortolke sig frem til, hvad betydningen er.

Tranchèe

En militær skyttegrav

Tropeskema
Tropeskema
Mål

Det 3. område:
Egenskaber fra kilden, som overføres til målet

Kilde
..................
Trykstærk

Ord, der består af flere stavelser, har altid særligt tryk på mindst én af stavelserne. Man siger, at denne stavelse er trykstærk eller betonet. Eksempler: Ord med trykstærk/betonet første stavelse: cirkus, blomster, skolebus, rer. Ord med trykstærk anden stavelse: Musik, ballon, langsommelig, elev.

Tryllevise

folkevise, der handler om menneskets møde med det overnaturlige. Kaldes også naturmytisk vise. (Kilde: ordnet.dk/).

tusind har øjne

som tusind har øjne og dog løber blind – hentyder til, at de, der nyder yndest og gunst er i offentlighedens konstante søgelys, men kun på grund af den flygtige seværdighed; ingen har blik for de blivende værdier. (Kilde: dendanskesalmebogonline.dk/noter/615).

Udkrepert

stærkt udmattet, afkræftet; ødelagt

Underpermissioner

underbenklæder, underbukser.

Vaudeville

Let satirisk lystspil med indlagte sange (kilde: Den Store Danske).

Vejrfløj

En vejrfløj er en anordning, der kan vise vindretningen. Den kaldes egentlig en vindfløj. Det er en tynd metalplade monteret på en bevægelig, en drejelig stang. Vindfløjen er anbragt højt, ofte på taget af et hus. Den anvendes ikke så ofte mere. En vindfløj kan have forskellige udformninger. Det var ret almindeligt, at metalpladen lignede en hane; den type vindfløj kaldte man derfor en 'vejrhane'.

Verdslig

betyder ikke-kirkelig, ikke-religiøs; det verdslige (også kaldet 'sekulære' eller 'profane'), har med den materielle, jordnære tilværelse, den ikke-religiøse del af virkeligheden, at gøre - i modsætning til 'det gejstlige', der handler om kirkelige, religiøse forhold.

Vindver

Et gammelt ord for vinduer.

Vogeserne

Vogeserne er navnet på en bjergkæde i Frankrig. Der fandt flere voldsomme slag sted ved Vogeserne i 1. Verdenskrig.

Vulgaritet

simpel; plat; overdreven; amoralsk; provokerende og grænseoverskridende adfærd, der udfordrer tidens moral og normer

Wallah

wallah er arabisk og betyder 'ved Gud' i betydningen 'jeg sværger'. Det bruges som forstærkende udtryk, når man gerne vil understrege troværdigheden i det, man siger.

Zine

Et zine (jf. det engelske ord magazine) kan være en fysisk lille trykt udgivelse på relativt få sider, som har fokus på et eller andet tema, som anskues fra forskellige vinkler af en eller få skribenter og kunstnere i form af korte artikler, kortprosa, digte, fotografier, tegninger m.m. Et zine kan ofte have et 'gammeldags' udtryk indeholdende tekster, der ligner fotokopier, aftryk af gamle billeder og lignende.

Betegnelsen zine bruges også som forkortelse for et fanzine.

Æteren

eller 'ætren' er et gammelt ord for 'luften'. Læs mere.

Antologien til dansk | ISBN 978-87-998642-2-5 | © Redaktør og ansvarshavende: Jørn Ingemann Knudsen 2024 | Kontakt